Wybierz kategorię

Regulamin akcji promocyjnej "Daj swoim butom drugie życie"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Daj swoim butom drugie życie” (dalej również jako „Akcja”), w ramach której jej Uczestnik otrzyma Voucher (kupon rabatowy) do wykorzystania w Sklepach w okresie ważności Vouchera.

2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, poniższym wyrażeniom nadaje się przypisane im znaczenie:

„Voucher” – jednorazowy kupon rabatowy na okaziciela, uprawniający do otrzymania jednorazowego rabatu w wysokości w nim określonej, na kolejne zakupy dokonane w Sklepach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem produktów oznaczonych znakiem UNICEF oraz produktów marki Rieker), w terminie określonym w Regulaminie. Voucher, po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie, przyznawany będzie Uczestnikom Akcji, którzy przekażą nieodpłatnie Organizatorowi jedną parę używanego obuwia, spełniającego warunki opisane w Regulaminie poprzez włożenie ich do pojemnika oznaczonego hasłem Daj swoim butom drugie życie.

„Pojemnik Daj swoim butom drugie życie” – pojemnik ustawiony w sklepach, do którego Uczestnik może włożyć nieodpłatnie używane buty dowolnego producenta. Lista sklepów z pojemnikami „Daj swoim butom drugie życie” wraz ze wskazaniem wysokości rabatu możliwego do uzyskania w Akcji określa Regulamin.

„Uczestnik”  pełnoletnia osoba fizyczna, która w okresie obowiązywania Akcji nieodpłatnie włożyła do pojemnika „Daj swoim butom drugie życie” zużyte buty dowolnego producenta i wyraziła zgodę na otrzymanie Vouchera.

„Sklepy”  sieć sklepów stacjonarnych CCC prowadzonych przez CCC S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

„Organizator” Piotr Wadecki prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa „WADECKI” Piotr Wadecki z siedzibą w Pępowie, ul. Chłopska 8, poczta 83-330 Żukowo, NIP 578-13-42-553, REGON 170331819 oraz CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Strefowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, kapitał zakładowy w kwocie 5.486.800 PLN.§ 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI


1. Wydanie Voucherów w ramach Akcji odbywać się będzie w Sklepie z ustawionym pojemnikiem „Daj swoim butom drugie życie” w formie papierowej przez pracownika Sklepu, w którym Uczestnik przekazał Organizatorowi bezpłatnie używane buty.

2. Akcja prowadzona będzie w okresie od 06.07.2020 r. do wyczerpania promocyjnej puli Voucherów (dalej jako „Czas Trwania Akcji”) - Organizator Akcji poinformuje o wyczerpaniu promocyjnej puli kodów rabatowych na stronie www.ccc.eu.

3. Wydane Vouchery będą ważne przez okres 90 dni od dnia ich wydania (dalej: Okres ważności) umieszczonej na Voucherze.§ 3. ZASADY AKCJI


1. Voucher może otrzymać Uczestnik, który w czasie trwania Akcji włoży nieodpłatnie do pojemnika „Daj swoim butom drugie życie” jedną parę używanego obuwia dowolnego producenta spełniającego łącznie poniższe warunki:

a) obuwie powinno być sparowane (lewy i prawy półbut) i trwale połączone sznurkiem lub sznurówkami;

b) obuwie nie może być mokre/zawilgocone/zabłocone/noszące ślady pleśni itp.

c) podeszwa obuwia nie może być dziurawa, pęknięta oraz nie może się kruszyć.

2. Za każdą przekazaną parę używanego obuwia spełniającego warunki określone w Regulaminie, Uczestnik uprawniony będzie do otrzymania jednego Vouchera.

3. Przekazane obuwie nie będzie podlegało zwrotowi.

4. Przekazane obuwie będzie podlegało dalszej dystrybucji przez Firmę Handlowo-Usługową „WADECKI” Piotr Wadecki. 

5. Warunkiem wykorzystania Vouchera jest dokonanie w „Okresie ważności” w Sklepie zakupu towaru oferowanego przez CCC S.A. tj. obuwia, toreb, torebek plecaków oraz walizek (z wyłączeniem produktów oznaczonych znakiem UNICEF oraz marki Rieker) o wartości nie niższej niż 50 zł brutto.

6. Voucher łączy się z innymi rabatami, promocjami i obejmuje produkty przecenione.

7. Jeden Voucher może być wykorzystany przy zakupie jednego produktu tj. pary obuwia, torby, torebki, plecaka lub walizki. 

8. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie uprawnia do otrzymania rekompensaty w innej formie.

9. Voucher nie może być wykorzystany w ramach zamówień na stronie www.ccc.eu/pl z rezerwacją w sklepach stacjonarnych sieci CCC oraz w kioskach internetowych usytuowanych w strefach esize.me.

10. Lista sklepów z wstawionymi pojemnikami „Daj drugie życie swoim butom” wraz ze wskazaniem oferowanego w nich rabatu (wartość Vouchera) stanowi załącznik nr 1 regulaminu.§ 4. REKLAMACJE


1. W przypadku przeprowadzenia Akcji niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a) pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

b) pocztą na adres ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice,

3. Składający reklamację Uczestnik powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.

5. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

6. Reklamacja produktów zakupionych w ramach Akcji odbywa się na zasadach przewidzianymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z przepisami RODO. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:

8. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.

9. Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php

10. Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

11. Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin Akcji dostępny jest na www.ccc.eu

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest CCC S.A.. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC S.A. , dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 06.07.2020 r.Załącznik nr 1


LISTA SKLEPÓW Z POJEMNIKAMI NA OBUWIE


Numer sklepuSklepUlica MiastoTyp kuponu
2330 CCC 2330 Wrocław Galeria Wroclavi Sucha 1 Wrocław voucher 10 PLN
126 CCC 126 Katowice Silesia Chorzowska 107 Katowice voucher 10%
1452 CCC 1452 Rzeszów PlazaRejtana 65Rzeszówvoucher 10 PLN
1146 CCC 1146 Lubin Cuprum Arena Sikorskiego 20 Lubin voucher 10 PLN
1174 CCC 1174 Kraków Bonarka City Center H. Kamieńskiego 11 Kraków voucher 10%
2392 CCC 2392 Gdańsk Forum GdańskTarg Sienny 7Gdańskvoucher 10%
1580 CCC 1580 Poznań Marcelin Bukowska 156 Poznań voucher 10%
2373CCC 2373 Warszawa Wars Sawa JuniorMarszałkowska 104Warszawavoucher 10 PLN
1813 CCC 1813 Olsztyn Galeria WarmińskaTuwima 26Olsztynvoucher 10 PLN
130CCC 130 Toruń CopernicusŻółkiewskiego 15Toruńvoucher 10%
2525 CCC 2525 Polkowice Park HandlowyMłyńska 10cPolkowicevoucher 10%
1034 CCC 1034 Zielona Góra Focus MallWrocławska 17Zielona Góravoucher 10%
1354 CCC 1354 Radom Galeria SłonecznaBolesława Chrobrego 1Radomvoucher 10%
218 CCC 218 Lublin PlazaObrońców Pokoju 1aLublinvoucher 10%
2221 CCC 2221 KartuzyGdańska 32Kartuzyvoucher 10%
214 CCC 214 Gliwice ForumLipowa 1Gliwicevoucher 10%
444 CCC 444 Bydgoszcz Focus MallJagiellońska 39-47Bydgoszczvoucher 10 PLN
50 CCC 50 Szczecin Galaxyal. Wyzwolenia 18Szczecinvoucher 10 PLN
1040 CCC 1040 Słupsk JantarSzczecińska 58Słupskvoucher 10 PLN
3104 CCC 3104 Warszawa Atrium PromenadaOstrobramska 75CWarszawavoucher 10 PLN
1945 CCC 1945 Białystok Galeria JurowieckaJurowiecka 1Białystokvoucher 10 PLN