Wybierz kategorię

Klauzula informacyjna esize.me dla CCC S.A


Administratorem Twoich Danych Osobowych jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 400 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222  (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora). 

Spółka CCC S.A. wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem jest możliwy na adres spółki wskazany powyżej lub na adres [email protected]

Twoje Dane Osobowe udostępnione nam w związku z korzystaniem przez Ciebie z narzędzia esize.me są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

a) sprawdzenia przez nasze systemy informatyczne, jakie obuwie będzie możliwie najlepiej dopasowane do Twojej stopy i przedstawienia Ci takiej propozycji zakupowej (uzyskasz dostęp do ofert uwzględniających kształt i rozmiar Twojej stopy i nowych funkcjonalności w Sklepie Internetowym lub Aplikacji, przy czym w dalszym ciągu będziesz mógł skorzystać z pełnej dostępnej oferty dostępnej w naszych sklepach) - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy sprzedaży, którą zawierasz po złożeniu zamówienia lub umowy rezerwacji (jeśli taka opcja jest dostępna i ją wybrałeś);

b) działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora, spółek z Grupy CCC lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 8.15 Polityki prywatności) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność (np. historię Twoich zakupów oraz zachowań na naszej stronie) dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także Twoich preferencji). Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

Twoje Dane Osobowe mogą być w powyższych celach marketingowych, analitycznych i statystycznych przetwarzane również przez pozostałe spółki z Grupy CCC, z uwagi na prowadzoną przez Grupę CCC wspólną politykę promocji i rozwoju. Spółki z Grupy CCC będą w takim przypadku działać jako odrębni administratorzy Twoich Danych Osobowych.

c) wykonanie dla Ciebie spersonalizowanej wkładki do butów, w razie złożenia przez Ciebie takiego zamówienia (jeśli taka opcja jest dostępna) - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy na wykonanie takiej wkładki;

d) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres Twojego korzystania z usług służących ułatwieniu Ci wyboru obuwia dopasowanego dla Ciebie, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zamówić spersonalizowaną wkładkę do butów, Twoje dane będą przetwarzane w tym celu tylko do czasu wykonania dla Ciebie tego zlecenia. Oczywiście, w dalszym ciągu okres ten może być dłuższy ze względu na obowiązki wynikające z przepisów prawa lub w przypadku przechowywania ich na wypadek potencjalnych roszczeń.

W związku z wykonaniem skanu administrator przetwarza następujące dane osobowe: numer telefonu, adres e-mail, płeć, pełnoletniość, skan stopy. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie może uniemożliwić Ci skorzystanie z dodatkowych usług, które ułatwią Ci wybór obuwia możliwie najlepiej dopasowanego do Ciebie.

Dzięki korzystaniu z zawansowanych technologii, nasze rekomendacje lub treści często będą opracowane lub wysłane do Ciebie przez nasz system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu będą najbardziej aktualne, a Ty będziesz mógł szybko się z nimi zapoznać.

W każdym czasie masz prawo do:

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes administratora);
  • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes;
  • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z konta. 
    Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które pomagają poszczególnym prowadzić ich strony internetowej i aplikacje (jeśli dana spółka taką dysponuje), w tym komunikację z klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail i sms, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi, w tym służących do skanowania, i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także firmom realizującym przesyłki i zamówienia, oraz zapewniającym bieżącą obsługę prawną, przeprowadzającym audyty etc. w tym, w ramach powyższych czynności, także spółkom Grupy CCC. 

    CCC S.A. może wyjątkowo przekazać Twoje dane swoim partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w chmurze) oraz wspierających funkcjonalności poszczególnych sklepów internetowych i aplikacji. Partnerzy Ci mogą przetwarzać dane głównie w Stanach Zjednoczonych (USA). Bezpieczeństwo Twoich danych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Staramy się również, żeby nasi partnerzy  zapewniali odpowiedni poziom ochrony poprzez podjęcie dodatkowych zabezpieczeń bezpieczeństwa danych osobowych. Masz prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z Administratorem.