Wybierz kategorię

Regulamin akcji promocyjnej „BLACK WEEK -20%”


A.    Postanowienia ogólne


1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „BLACK WEEK” (zwanej dalej „Akcją Promocyjną”) jest CCC S.A.   z siedzibą w Polkowicach (59-101) ul. Strefowa 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692, posługująca się NIP: 6922200609, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 4.116.400 zł, w całości opłacony (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Akcja Promocyjna polega na udzieleniu rabatu -20% Klientom (jak zdefiniowano poniżej) sklepów stacjonarnych CCC dokonującym zakupów  Produktów (jak zdefiniowano poniżej) w sklepie stacjonarnym CCC w okresie Akcji promocyjnej (zwanego dalej „Rabatem”).  Akcją Promocyjną objęty jest cały asortyment znajdujący się na stanie sklepów stacjonarnych CCC w czasie trwania Akcji Promocyjnej, nieobjęte inną promocją (zwane dalej „Produktami”).

3. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.459 t.j. ze zm. („Klient”).B.    Czas trwania i miejsce Akcji Promocyjnej


1. Akcja promocyjna trwa we wszystkich sklepach stacjonarnych CCC na terenie Polski w godzinach ich otwarcia w terminie 28-30.11.2019.C.    Zasady Akcji Promocyjnej


1. Rabat -naliczany będzie przy kasie, przy zakupie Produktów, na każdy Produkt oddzielnie.

2. Klient może skorzystać z Akcji Promocyjnej wielokrotnie w ciągu jej trwania, przy czym na zakup jednego Produktu udzielany jest Rabat jednokrotnie.

3. Ilość produktów objętych Akcją Promocyjną jest ograniczona do ilości Produktów znajdujących się na stanie  danego sklepu stacjonarnego CCC, w którym Klient dokonuje zakupu w czasie trwania Akcji Promocyjnej.

4. Adresy sklepów stacjonarnych CCC biorących udział w Akcji Promocyjnej znajdują się na stronie www.ccc.eu.

5. Promocja dostępna w ramach Akcji Promocyjnej, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w tym czasie w sklepach CCC lub prowadzonymi w innych miejscach, ale realizowanymi w sklepach CCC, a także z promocjami przysługującymi indywidualnym Klientom oraz zniżkami lub ofertami przysługującymi poszczególnym grupom Klientów. W przypadku, gdy dany Produkt objęty jest w czasie trwania Akcji Promocyjnej inną promocją niż Rabat, promocje te nie sumują się, a Klientowi przysługuje prawo wyboru promocji.

6. Dla uniknięcia wątpliwości, uprawnienie do żądania Rabatu przez Klientów, którzy zakupili Produkt po zakończeniu trwania Akcji Promocyjnej nie przysługuje.  D. Reklamacje


1. Produkt zakupiony podczas Akcji Promocyjnej podlega reklamacjom na standardowych zasadach obowiązujących w sieci sklepów CCC, dostępnych na stronie internetowej: https://ccc.eu/pl/regulamin-reklamacji 

2. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej można zgłaszać listownie, na adres Organizatora wskazany w punkcie A1 niniejszego regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] Reklamacje powinny zawierać informację o dacie zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz o powodach reklamacji. Reklamacje takie zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Przez „dni robocze” należy rozumieć dni tygodnia, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie powiadomiony listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. W przypadku, gdy wraz z reklamacją, o której mowa w punkcie D2 powyżej, Klient przekazuje swoje dane osobowe, administratorem takich danych osobowych jest Organizator. Będą one przetwarzane przez Organizatora lub spółki z grupy kapitałowej, do której przynależy Organizator, wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji Klienta. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiani. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji ww. celu, jeżeli Klient składa reklamację w formie listownej.E. Zwrot


1. Zwrot produktów zakupionych w Akcji Promocyjnej jest możliwy na zasadach ogólnych, obowiązujących w sklepach stacjonarnych CCC, dostępnych na stronie internetowej: https://ccc.eu/pl/zwrotyF. Postanowienia końcowe 


1. Akcja Promocyjna prowadzona jest zgodnie z niniejszym regulaminem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązującego przepisy prawa.

2. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo właściwym sądem.

3. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie www.ccc.eu oraz w sklepach CCC.