Wybierz kategorię

Regulamin promocji „40% RABATU na wszystkie TORBY, TOREBKI, PLECAKI i WALIZKI.”

REGULAMIN PROMOCJI („Regulamin”)


§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1) Organizatorem promocji „40% RABATU na wszystkie TORBY, TOREBKI, PLECAKI i WALIZKI.” („Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692 („Organizator”).

2) Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

3) W promocji mogą wziąć udział członkowie Klubu CCC („Klubowicze”).

4) Klubowicz może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

5) W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6) Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2019 r.


§2

SKLEPY


1) Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych sieci sprzedaży detalicznej CCC na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej sklepami („Sklepy”).

2) Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

3) W przypadku gdy inna Promocja obowiązująca w Sklepie jest korzystniejsza dla klienta, system automatycznie zastosuje jej warunki.

4) W promocji mogą wziąć udział Klubowicze, którzy w czasie dokonywania zakupy okazali kartę Klubu CCC lub podali numer telefonu pozwalający zidentyfikować ich konto klubowe.

5) Promocja obowiązuje w okresie od 28.10.2019 r. do 02.11.2019 r., w godzinach otwarcia Sklepów.

6) Promocja dotyczy wszystkich (przecenionych i nieprzecenionych) oferowanych w Sklepach toreb, torebek, plecaków i walizek (tj. towarów posiadających jedną z wymienionych kategorii na pudełku lub etykiecie), z wyłączeniem produktów Unicef.

7) Nieuszkodzone i nienoszące śladów używania Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi w ciągu 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po zakupie co nie wyłącza i nie ogranicza praw z tytułu rękojmi. Zwracane Produkty powinny być dostarczone w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu do dowolnego salonu CCC na terenie kraju. Zwrot Produktów jest możliwy po podpisaniu protokołu zwrotu.


§3

SKLEP INTERNETOWY


1) Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu internetowego CCC, dostępnego pod adresem URL: https://ccc.eu/pl/ („Serwis internetowy”) oraz w aplikacji mobilnej CCC Shoes&Bags.

2) Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora z wyjątkiem promocji Darmowa Dostawa (regulamin dostępny pod adresem https://ccc.eu/pl/promocja-darmowa-dostawa).

3) W promocji mogą wziąć udział Klubowicze, którzy w czasie finalizowania zamówienia wpiszą numer karty Klubu CCC w pole kod rabatowy.

4) Promocja obowiązuje w okresie od 28.10.2019 r. do 03.11.2019 r.

5) Promocja dotyczy oferowanych w sklepie internetowym toreb, torebek, plecaków i walizek oznaczonych pomarańczowym hasłem „Dzisiaj w Klubie CCC” na karcie produktu.

6) Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi zgodnie z Regulaminem zwrotu towarów (regulamin dostępnym pod adresem https://ccc.eu/pl/regulamin-zwrotu-towaru).