Rezervujte online, vyzvedněte na prodejně. Podívejte se, jak to funguje >

Aplikacja
CCC SHOES&BAGS
Zainstaluj
Vybraná prodejna

Podminky #yesCCC

Pravidla určují, jakým způsobem může společnost CCC používat fotografie, které přidáte do systému nebo označíte jedním z hashtagů CCC, například #CCCgoformore.


Pokud jste vyjádřili svůj souhlas, umožníte nám zveřejnit Vaše fotky na webových stránkách ccc.eu, na instagramovém účtu CCC a na dalších propagačních materiálech.


Obchodní podmínky obsahují i návod, jak můžete odstranit své fotografie z naší databáze.


Aktuální "Seznam Hashtagů", který sledujeme: #cccgoformore #lasocki #jennyfairy #sprandi #cccshoes #cccshoesandbags #clarabarson


Abychom našli Vaši fotografii, tak ji nezapomeňte označit naším instagramovým účtem @CCCshoesbags_cz nebo facebookovým účtem @CCC.CzechRepublic.


Obchodní podmínky šíření děl #YESccc

(Dále také: "Obchodní podmínky')


1.Obchodní podmínky určují podmínky akce #YESccc ve rozsahu možností užívání CCC z distribuovaných Děl prostřednictvím Poskytovatelů pomocí sociální sítě Instagram, Facebook a webové stránky CCC, na základě licencí k využití děl udělených poskytovatelem licence.

2.Nabyvatelem licence je:

a)CCC.EU Sp. z o.o. se sídlem v Polkowice, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Městským soudem pro Vratislav-Fabryczna ve městě Vratislav, XI Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000506139, DIČ: 5020110639, IČ: 022395487 ,,základní kapitál 2 005 000,00 PLN (dále jen ,, Nabyvatel "nebo ,, CCC')

b)CCC S.A. se sídlem v Polkowice, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Městským soudem pro Vratislav-Fabryczna ve městě Vratislav, XI Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 000021169, DIČ: 6922200609,, IČ: 390716905 ,,základní kapitál 4 116 400,00 PLN (dále jen „Nabyvatel“ nebo „CCC S.A.“

3.Poskytovatelem může být plnoletá fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům, a která souhlasila s těmito Obchodními podmínkami.


§ 2

UDĚLENÍ LICENCE


1.Pro účely této licence se dílem rozumí fotografie, recenze a jiné materiály poskytnuté Poskytovatelem a označené na sociální síti Instagram nebo na portálu Facebook, alespoň jedním z výrazů uvedených v daném seznamu Nabyvatele (dále jen: "Seznam hashtagů') (dále jen "Díla').

2.Označení Díla výrazy uvedených v Seznamu hashtagů na Instagramu, Facebooku nebo webové stránce společnosti CCC, představuje návrh na udělení Licence (ve významu definovaném níže) na základě podmínek a v rozsahu stanoveném v těchto Obchodních podmínkách. Návrh na udělení Licence vychází dle těchto obchodních podmínek a neřídí se občanským zákoníkem.

3.Udělení oprávnění používat ze strany společnosti CCC Dílo a fotografie, které se v díle používají (dále jen: "Licence') ze strany Poskytovatele následuje souhlas Obchodních podmínek.

4.Souhlas Obchodních podmínek následuje prostřednictvím:

a.zaslání zprávy Poskytovatelem ve formě #YESccc, jako odpověď na zprávu ze strany Nabyvatele, jenž ji zaslal prostřednictvím instagramového účtu @cccshoebags_cz (dále také: "Instagram'); nebo

b.zaslání zprávy Poskytovatelem ve formě #YESccc, jako odpověď na zprávu ze strany Nabyvatele, jenž ji zaslal prostřednictvím facebookového účtu @CCC.CzechRepublic (dále také: "Facebook').


§ 3

LICENCE K FOTOGRAFICKÝM DÍLŮM


1.Poskytovatel propůjčením Licence prohlašuje, že:

a)souhlasí s bezplatnou distribucí a používáním fotografií společnosti CCC, poskytovanou v rámci Díla, během trvání Licence, v oblasti využívání a v rozsahu stanoveném v § 4 odst. 2 a 3 níže;

b)třetí osoby, jejichž obraz je součástí Díla, vyjádřily souhlas s bezplatnou distribucí třetích osob stranou CCC, který je poskytován v rámci Díla během trvání Licence v oblasti využívání a v rozsahu stanoveném v § 4 odst. 2 a 3, a Poskytovatel se zavazuje prokázat tento souhlas v písemné formě na každou žádost společnosti CCC nebo dokázat, že je zákonným zástupcem (např. rodičem nebo právním zástupcem) osoby, jejíž obraz je poskytován v rámci Díla;

c)používání obrazu výše uvedených osob neporušuje práva Poskytovatele, ani třetích osob, ani práva dalších třetích osob, zejména autorská práva (vlastnické nebo osobní), práva průmyslového vlastnictví a osobního statky těchto a třetích osob.

2.Poskytovatel licence se zavazuje, že výše uvedené prohlášení nebudou po celou dobu platnosti licence zrušené částečně ani v celém rozsahu.


§ 4

AUTORSKÁ PRÁVA


1.Poskytovatel propůjčením Licence prohlašuje, že:

a.mu patří autorská práva na Díla v souladu se zákonem z dne 7.dubna 200 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákonú, Zákon č.121/2000 Sb,, jakož i k jejich jednotlivým elementům, které tvoří jednotlivá Díla, v rozsahu potřebném k realizaci ustanovení Obchodních podmínek ze strany Poskytovatele, včetně a zejména udělení licence.

b.Díla neporušují zcela platné právní předpisy, zejména autorská práva (majetková nebo osobní), práva průmyslového vlastnictví a osobnostních práv třetích osob, zejména neobsahuje obsah sexuální povahy, pornografický, obecně považovaným za vulgární, urážlivý nebo obscénní, porušující stejně české jako i mezinárodní právní a morální normy, které zachycují, nebo propagují násilí, nenávist, diskriminaci (rasovou, kulturní, etnickou, náboženskou nebo filozofickou atd.), porušující osobní dobrá, nebo urážející lidskou důstojnost nebo pocity jiných osob (včetně náboženských a politických );

c.patřící Poskytovateli vlastnická práva na Díla nejsou předmětem zástavního práva a nejsou zatíženy právem třetích osob.

2.Po akceptaci Obchodních podmínek Poskytovatel uděluje Nabyvateli nevýhradní licenci k použití Děl k propagaci CCC na všech platformách. Poskytovatel souhlasí s publikováním Děl v tiskové nebo elektronické podobě bez nároku na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných CCC, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků (sociální sítě, internetové stránky a tak dále); Nabyvatel je také oprávněn Díla technicky zpracovávat, rozmnožovat, upravovat nebo měnit. Licence k Dílu se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení. Poskytovatel prohlašuje, že je autorem poskytovaného Díla. Licence se vztahuje také na možné zveřejnění Díla  pro marketingové, reklamní a propagační účely v počítačových sítích, včetně Internetu a Intranetu, včetně zejména na webových stránkách Nabyvatele, v rámci sociálních sítí (např .: Facebook, Instagram ) a na jiných internetových stránkách.

3.Poskytovatel v rámci udělené Licence povoluje CCC a subjektům k tomu oprávněným společností CCC na předělání, adaptaci, změnu, překlad a přizpůsobování Děl. Poskytovatel akceptuje a souhlasí s prováděním změn v díle, které vedou k narušení jeho integrity, pokud to je nutné k použití Díla v rámci stanovených oblastí využití.

4.Poskytovatel uděluje souhlas k realizaci vedlejších práv společnosti CCC a oprávněných subjektů autorizovaných společností CCC včetně řízení a využívání závislých Děl společností CCC a zavazuje se neodvolávat tento souhlas během trvání Licence, i když v tomto období nedojde k šíření takového podléhajícího díla.

5.Během období platnosti licence, se Poskytovatel zavazuje vůči CCC ke zdržení se od provádění autorských osobních práv a autorského dohledu vzhledem k Dílům.

6.CCC není povinen zveřejňovat Díla a odmítnutí šíření nevyžaduje odůvodnění. CCC nebude zveřejňovat zejména Díla, při kterých se vyskytnou podezření, že mohou být v rozporu s platnými právními předpisy, zejména pokud mohou narušovat osobnostní práva, nebo jiná práva třetích osob.

7.Licence, o níž se hovoří výše v odst. 2, bude udělena na dobu 5 let, po které se Licence automaticky prodlužuje na dobu neurčitou.

8.Poskytovatel se zavazuje, že během platnosti licence práva uvedená v odst. 1 pís. a-c. výše nebudou přeneseny na třetí osoby.

9.Poskytovatel potvrzuje, že je vlastníkem autorských práv a že zveřejněním Děl nebudou poškozeny práva třetích osob. Za jakékoliv porušení autorských práv Poskytovatelem CCC není odpovědno za právní postihy vyplývající z porušení autorských práv třetích osob.

10.Během trvání licence, CCC souladu se zákonem z dne 7.dubna 200 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon, Zákon č.121/2000 Sb) bude označovat autorská práva k Dílům

a.Facebook – v případě Děl, pro které byla licence udělena prostřednictvím Facebooku; nebo

b.Instagram – v případě Děl, pro které byla licence udělena prostřednictvím Instagramu


§ 5

UKONČENÍ LICENCE


1.Po uplynutí 5let od udělení licence, je každá smluvní strana oprávněna Licenci ke konci daného kalendářního roku vypovědět.

2.Ukončení Licence ze strany Poskytovatele může nastat zejména:

a.odstranění Děl (fotografie) z Vašeho účtu na sociálních sítích Instagram nebo Facebook; nebo

b.kontakt se Servisem zákazníkům

c.poslání soukromé zprávy na účet @cccshoebags_cz v síti Instagram nebo na účet @ CCC.CzechRepublic v síti Facebook. V obsahu textové zprávy Poskytovatel uvede rozsah Děl, ke kterým chce zrušit Licenci. V případě neurčení rozsahu Děl v obsahu zprávy se předpokládá, že ukončení se týká všech Děl, ke kterým Poskytovatel udělil Licenci.

3.Ukončení Licence ze strany Poskytovatele automaticky znamená odebrání souhlasu z jeho strany na používání obrazu jeho nebo osob, u nichž byl oprávněn vyjádřit souhlas, poskytnutý v rámci Díla. Pro vyloučení pochybností, ukončení Licence se nevztahuje na používání Děl v období platnosti Licence (nefunguje zpětně).

4.CCC si vyhrazuje právo zrušit Licenci v případě, že vzniknou vážné organizační, ekonomické nebo právní příčiny. Mezi vážné příčiny patří zejména:

a.změna právních předpisů, které ovlivňují vzájemná práva a povinnosti nebo změna interpretace výše uvedených právních předpisů jako výsledek soudních řízení, rozhodnutí, doporučení nebo návrhů v dané oblasti úřadů nebo orgánů;

b.změna způsobu provádění Licence způsobená technickými nebo technologickými podmínkami;

c.zastavení užívání Děl ze strany Nabyvatele.

5.Ukončení Licence ze strany Nabyvatele může nastat zejména:

a.odstraněním Díla, kterého jsou předmětem Licence, ze všech elektronických médií patřících Nabyvateli; nebo

b.v případě, kdy Poskytovatel určil Nabyvateli e-mailovou adresu, nebo kdy byla Licence uzavřena prostřednictvím portálů Instagram nebo Facebook, prostřednictvím:

i.odesílání zprávy na e-mailovou adresu, která informuje o ukončení Licence;

ii.odeslání soukromé zprávy Poskytovateli z účtu @cccshoesbags_cz na portál Instagram, nebo v případě portálu Facebook s účtu @ CCC.CzechRepublic informující o ukončení licence.


§ 6

OSOBNÍ ÚDAJE


1.Osobní údaje Poskytovatelů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v rozsahu, který je v souladu s Obchodními podmínkami a udělenou Licencí, zejména v rozsahu nezbytném pro:

a.uzavření smlouvy na používání Děl a její plnění,

b.šíření Děl,

c.poskytování obrazu Poskytovatele a obrazů třetích osob, vůči nimž má právo dát souhlas k jeho používání,

d.udržovat kontakt s Poskytovatelem a společností CCC;

e.obranu před možnými nároky stran a třetích osob.

2.Administrátorem osobních údajů je CCC S.A. se sídlem v Polkowice, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Městským soudem pro Vratislav-Fabryczna ve městě Vratislav, XI Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 000021169, DIČ: 6922200609,, IČ: 390716905 ,,základní kapitál 4 116 400,00 PLN (dále jen „Nabyvatel“ nebo „CCC S.A.“

3.Poskytování osobních údajů ze strany Poskytovatele je dobrovolné, ale nezbytné pro udělování Licencí ve prospěch CCC. Poskytovatel, jehož osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s udělením licence, má vždy právo na přístup k obsahu svých osobních údajů, jejich opravu, aktualizaci, doplnění nebo odstranění za podmínek stanovených v zákoně o ochraně osobních údajů a GDPR.


§ 7

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1.Obchodní podmínky jsouje k dispozici na adrese www.ccc.eu/cz/YESccc na webové stránce CCC.

2.CCC si vyhrazuje právo na změnu  Obchodních podmínek v případě, že vzniknou vážné organizační, ekonomické nebo právní příčiny. Mezi vážné příčiny patří zejména:

a.změna právních předpisů, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti nebo změna interpretace výše uvedených právních předpisů jako výsledek soudních řízení, rozhodnutí, doporučení nebo vlastních doporučení v dané oblasti úřadů nebo orgánů;

b.změna způsobu provádění Licence způsobena technickými nebo technologickými podmínkami.

3.V případě změny v Obchodních podmínkách CCC poskytne jednotné znění Obchodních podmínek prostřednictvím zveřejnění na adrese uvedené v odst. 1.

4.Změny Obchodních podmínkách ve vztahu k aktuálním Poskytovatelům, jsou platné od momentu jejich zřejmého určení a zveřejnění na adrese uvedené v odst. 1. Poskytovatelé, kteří dříve souhlasili s Obchodními podmínkami, mají právo od nich odstoupit v termínu 14 dnů ode dne oznámení o změně Obchodních podmínek. Změny Obchodních podmínek nabývají účinnosti vůči Účastníkům, kteří souhlasili s Obchodními podmínkami po uplynutí termínu uvedeném v předchozí větě.

5.Aby předejít pochybnostem: změna Seznamu hashtagů nepředstavuje změnu Obchodních podmínek. V případě odstranění určeného výrazu ze Seznamu hashtagů, Díla, kterým již byla udělena Licence, budou zahrnuta Licencí.

6.Zásady fungování servisů Instagram a Facebook, jejich ochrany osobních údajů a podmínky používání služeb dodavatelů softwaru a funkcí umožňujících přenos Děl, nepředstavují součást Obchodních podmínek a jsou upraveny ve zvláštních podmínkách.

7.Příslušným právem pro tyto Obchodní podmínky je české právo.

8.Pro záležitostí, které tyto podmínky neupravují, jsou závazné všeobecné platné zákonné předpisy České republiky.