-30% EXTRA na letní kolekci, včetně zlevněných modelů s kódem: EXTRA. Využijte Final Sale až do -70% na ccc.eu

ZOBRAZIT

Vyberte kategorii

Podmínky akce "Prodloužená lhůta pro vrácení výrobků"

Akce trvá do 09.05.2021


I. Vstupní ustanovení


1. Tyto podmínky Akce s názvem "Prodloužená lhůta pro vrácení výrobků" stanovují provozní řád, podmínky, dále také rozsah a postup při podávání reklamací v rámci Akce, pravidla využití a práva osob, účastnících se Akce, jakož i povinnosti Organizátora (dále také: „Podmínky Akce”).

2. Organizátorem Akce "Prodloužená lhůta pro vrácení výrobků" (dále také: „Akce”) je společnost CCC Czech, s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 93, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134753; e-mailová adresa: [email protected], číslo kontaktního telefonu: +420 222 761 244 (platba jako u standardního připojení – podle ceníku příslušného operátora) (dále také: „společnost CCC”).

3. Akce je pořádána na území České republiky, prostřednictvím Internetových stránek společnosti CCC, přístupných na adrese URL: https://ccc.eu/cz (dále také: „Internetové stránky”) jako i prostřednictvím mobilní aplikace CCC dostupné pro mobilní zařízení na adrese  URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile a https://apps.apple.com/cz/app/ccc-shoes-bags/id1361922993 (dále také: „Mobilní aplikace“) a ve všech kamenných prodejnách CCC (dále také: „CCC obchody“)

4. Akci se mohou účastnit zákazníci, kteří uskutečnili nákup v Online obchodě včetně mobilní aplikace, nebo v kamenné prodejně CCC (dále také: „Účastník kampaně“).

5. Akce je oznamována pomocí Internetových stránek společnosti, v mobilní aplikaci a v kamenných prodejnách CCC.


II. Předmět Akce a podmínky její využiti


1. Předmětem Akce je možnost účastníka zúčastnit se Akce za podmínek stanovených v podmínkách Akce včetně možnosti vrátit zakoupené produkty do 100 dnů od data nákupu po 23. říjnu 2020 včetně. Pokud v případě nákupu v kamenných prodejnách CCC uplyne lhůta 100 dní před dnem zrušení vládních omezení pro provádění obchodních činností z důvodu epidemie, bude vrácení možné v průběhu následujících 10 dnů ode dne zrušení omezení uvedených výše (dále jen: "Předmět Akce').

2. Účastníkem může být každý Zákazník, včetně Zákazníků, kteří jsou členy věrnostního programu CCC Klub, jejichž podmínky účasti jsou dostupné na: https: https://ccc.eu/cz/pravidla-vernostniho-programu-ccc-klub.

3. Akce se týká nákupu provedeného prostřednictvím webové stránky, a to i prostřednictvím mobilní aplikace a v kamenných prodejnách CCC.

4. Akce platí až do jejího zrušení a vztahuje se na Produkty zakoupené po 23. říjnu 2020, včetně prostřednictvím Webové stránky i Mobilní aplikace a na Produkty zakoupené po 22. září 2020 v kamenných prodejnách (dále také: "Doba trvání Akce').

5. Účast na Akci je dobrovolná a bezplatná (tj. s vrácením Produktů v rámci Akce Účastníkovi Akce nevznikají další náklady kromě nákladů spojených s vrácením produktů v Internetovém obchodě, a to i v rámci Mobilní aplikace, které Účastník nese v plné výši v případě dílčího odstoupení od smlouvy).

6. V rámci Kampaně se prodlouží lhůta pro vrácení produktů zakoupených Účastníkem kampaně po 23. říjnu 2020 (včetně) prostřednictvím Webové stránky včetně Mobilní aplikace a produktů zakoupených po 22. září 2020 v kamenných prodejnách do 100 dnů, počítáno od data uzavření kupní smlouvy v online obchodě včetně mobilní aplikace nebo v prodejně CCC. V případě výrobků zakoupených účastníkem kampaně v kamenných prodejnách CCC, pokud lhůta 100 dnů uplyne před dnem zrušení vládních omezení provádění obchodních aktivit z důvodu stavu epidemie, bude vrácení možné v průběhu následujících 10 dnů od data zrušení omezení uvedených výše.

7. Účastník Akce, který si zakoupil Produkty na Webové stránce nebo v prodejnách CCC, má právo, ale ne povinnost, Akci využít. To nevylučuje právo CCC zavést mechanismus automatické účasti na Akcích ve prospěch účastníka Akce.

8. Účast na Akci se rovná přijetí jejích podmínek.

9. Podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na webové stránce www.ccc.eu/cz.


III. Reklamace


1. Veškeré reklamace vztahující se k Akci mohou Účastníci Akce podávat především elektronickou cestou na e-mailovou adresu: [email protected], případně prostřednictvím pošty na adresu sídla společnosti CCC: CCC Czech, s.r.o., Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha  (dále také: „Reklamace“).

2. Pro urychlení posouzení Reklamace prosíme o uvedení jména a příjmení Účastníka Akce, kontaktních údajů (například e-mailové adresy nebo telefonního čísla), a také popisu důvodů, opodstatňujících Reklamaci.

3. Účastník Akce bude o výsledku posouzení Reklamace a o způsobu jejího vypořádání informován v termínu 14 dnů prostřednictvím e-mailu nebo písemně poštou.

4. CCC posuzuje stížnosti týkající se zejména uplatňování ustanovení těchto Podmínek.

5. Reklamace týkající se Produktů, se posuzují v souladu s principy vyplývajícími z obecně platných právních předpisů.


IV. Závěrečná ustanovení


1. Tyto Podmínky Akce jsou dostupné na adrese URL: https://ccc.eu/cz/podminky-akce-prodlouzena-lhuta-pro-vraceni-vyrobku.

2. Jestliže z kontextu jasně nevyplývá jinak, výrazy použité v Podmínkách Akce, které jsou psány velkým písmenem, mají význam, který jim vymezují Pravidla internetových stránek, přístupná na adrese: https://ccc.eu/cz/pravidla-2020  (dále: „Pravidla“), a v předpisech pro vrácení výrobků zakoupených v kamených prodejnách CCC dostupných na https://ccc.eu/cz/vraceni-zbozi.

3. V případech, které nejsou upraveny v těchto Podmínkách Akce, platí příslušná ustanovení Pravidel.

4. Společnost CCC má právo akci kdykoliv odvolat, a to bez uvedení důvodu. Informace o odvolání  Akce bude oznámena prostřednictvím Internetových stránek v termínu tří dnů před jejím ukončením.

5. Správcem osobních údajů Účastníků Akce je společnost CCC. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů lze nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti CCC, které jsou k dispozici na adrese https://ccc.eu/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

6. Společnost CCC si v případě výskytu závažného důvodu vyhrazuje právo na změnu Podmínek akce; k takovým důvodům patří například:

a. změna právních předpisů upravujících zásady provádění Akce, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti společnosti CCC a Účastníků Akce;

b. změna způsobu provádění Akce, která byla způsobena technickými nebo technologickými důvody (zejména aktualizace technických požadavků uvedených v Pravidlech);

c. změna právních předpisů upravujících prodej Výrobků nebo poskytování služeb elektronickou cestou společností CCC, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti, stanovená ve Smlouvě o prodeji, nebo změna výkladu výše uvedených právních předpisů na základě soudních výroků, rozhodnutí, doporučení nebo rekomendací úřadů nebo orgánů, příslušných v daném okruhu;

d. změna rozsahu nebo poskytování služeb, na které se vztahují ustanovení Pravidel, v případě, když společnost zavedla nová, či změnila nebo stáhla stávajících funkce nebo služby, definované v Pravidlech.

7. V případě provedení změny v Podmínkách Akce poskytne společnost CCC konsolidované znění Podmínek Akce prostřednictvím jejich zveřejnění na Internetových stránkách. Změny Podmínek Akce jsou platné od okamžiku jejich jasného vyznačení a umístění na Internetových stránkách společnosti.


V Praze, 30-10-2020