-30% EXTRA na letní kolekci, včetně zlevněných modelů s kódem: EXTRA. Využijte Final Sale až do -70% na ccc.eu

ZOBRAZIT

Изберете категория

Условия на промоцията ,,Безплатна доставка"

I. Предварителни разпоредби


1. Настоящите условия на промоцията  „Безплатна доставка“ показват операционните условия, процедурата за рекламация на промоцията, правилата за използване, участващите лица в промоцията, както и задълженията на Организатора (известни още като : "условия на промоцията').

2. Организатора на промоцията „безплатна доставка“ (наричана по-нататък промоция) е ССС Обувки България ЕООД (ССС ОБУВКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Сердика офиси, ет. 10, офис 1001, бул. Ситняково № 48, София 1505); e-mail адрес: [email protected].eu, телефон за контакт: + 359 (2) 4928408 (такса като за стандартно обаждане - съгласно ценовата листа на съответния оператор) (наричан по-нататък: "CCC').

3. Промоцията се провежда на територията на Република България чрез уебсайта на CCC, достъпен на следния URL адрес: https://ccc.eu/bg (наричан по-нататък уебсайт)

4. Клиенти, които са получи код за отстъпка и отговарят на останалите условия (наричани по-нататък участие в промоцията) може да участват в промоцията. 

5. Промоцията е упомената в уебсайта.II. Тема и общи условия на промоцията 


1. Темата на Промоцията е възможността за участие в промоцията спазвайки условията посочени в условията на промоцията за „безплатна доставка“ на продукт (наричана по-нататък Тема и условия на промоцията).

2. Промоцията важи от 26.04.2021 до прекратяване на промоцията (наричана по-нататък продължителност на промоцията).

3. Участието в промоцията е доброволно и безплатно (т.е закупуването на продукт от промоцията не изисква от участника да извърши допълнителни разходи, различни от заплащането на цената на продуктите отнасящи се към промоцията).

4. За да участвате в промоцията трябва да сключите договор за продажба на продукт чрез уебсайта.

5. Съгласно промоцията доставката на всички продукти включени в една поръчка е безплатна.

6. Промоционалният продукт, предоставен от организатора, няма да бъде изплащан в пари, заменян за други начини на плащане и не може да се прехвърля. При покупка на продукт от уебсайта участникът в промоцията има право, но не е задължен да се възползва от промоцията.III. Оплаквания 


1. Оплаквания свързани с промоцията от страна на участника в промоцията могат да бъдат подавани на имейл: [email protected] или на следния адрес: гр. София, Сердика офиси, бул. "Ситняково" 48, фирма ССС Обувки България, ет. 10, 1505 (наричани по-нататък „Искове)

2. За да ускорите разглеждането на оплакването/иска, моля, напишете името и фамилията на участника в промоцията, и подробни данни (имейл или телефонен номер), както и описание на причината за оплакването.

3. Участника в промоцията ще бъде уведомен в рамките на 14 дни по имейл или в писмен вид.  

4. Оплакванията ще се разглеждат от CCC, като ще се прилагат по-специално разпоредбите на настоящите  общи условия на промоция.


IV. Заключителни разпоредби


1. Тези условия са налични на URL: https://ccc.eu/bg/usloviynapromotiytabezplatnadostavka

2. Освен ако контекстът ясно не посочва друго, основните фази посочени в условията на промоцията запазват значението дадено им в общите условия на промоцията в уебсайта достъпни на: https://ccc.eu/bg/pravila-za-obsluzvaneto (наричани по-нататък "условия ').

3. До степента, която не е обхваната от настоящите условия за промоция разпоредбите на настоящите общи условия се прилагат съобразно с тях.  

4. CCC има правото да прекрати промоцията по всяко време без да посочва причините за това. Информация относно прекратяването на промоцията ще бъде публикувана на уебсайта 3 дни преди датата на прекратяване.

5. Администратор на личните данни на участниците в промоцията е CCC. Подробностите относно правилата за обработка на данните са наличната в политика на ССС за личните данни на https://ccc.eu/bg/politika-za-zasita-na-licnite-danni

6. ССС запазва правото си да променя условията на промоцията при наличие на основателни причини като:

a) промяна на закона регламентиращ правилата за провеждане на промоцията засягаща взаимните права и задължения на CCC, и Участниците в Промоцията;

b) промяна в начина на провеждане на промоцията поради технически или технологични причини (при частично актуализиране на техническите изисквания посочени в условията)

c) промяна в закона, продажбата на продуктите или предоставяне на услуги по електронен път от CCC, засягаща взаимните права и задължения, посочени в договора за продажба, или промяна в тълкуването на гореспоменатия закон в резултат на съдебни решения, или препоръки на компетентни служби, или органи в даден обхват;

d) промяна в обхвата или предоставянето на услуги, за които се прилагат разпоредбите на регламентите чрез въвеждане на нови изменение, или оттегляне от CCC на съществуващи функционалности, или услуги обхванати от регламентите.

7. В случай на промени в правилата и условията на промоцията CCC ще предоставя унифициран текст на общите условия на промоцията и ще го публикува на уебсайта. Промените в общите условия на промоцията са обвързващи от момента, в който са изрично посочени и публикувани на уебсайта.


София, 26.04.2021